Sprawozdawczo - wyborcze

Walne Zebranie Członków

Krośnieńskiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych

25 marca 2011 r.

   

25 marca 2011 r. w Krośnieńskim Klubie Seniorów Lotnictwa odbyło się Zarząd Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków Krośnieńskiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór organów WZCz

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie kadencji.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

4. Dyskusja nad Sprawozdaniami.

5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Wnioski i propozycje.

Obszerne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie kadencji odczytał Prezes Zarządu. W Sprawozdaniu zawarte były dokonania organizacji, wnioski i propozycje na najbliższy okres.

Problemem największej rangi jest obecnie sposób pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem na działalność statutową. Największą pozycję w budżecie wśród przychodów przynoszą środki przeznaczone na realizację zdań powierzonych przez Gminę Krosno oraz środki od firm i osób prywatnych. Środki te były wystarczające na prowadzenie przez Stowarzyszenie trzech modelarni lotniczych w Krośnie oraz dofinansowanie sprzętu i kosztów uczestnictwa w zawodach krośnieńskich modelarzy początkujących i wyczynowych.

Osiągnięcia sportowe krośnieńskich modelarzy to długa lista startów w zawodach krajowych i zagranicznych i wiele sukcesów najwyższej rangi. Liczne medale mistrzostw Polski, Pucharu Polski, dobre lokaty w zawodach Pucharu Świata i jego końcowej klasyfikacji, start w Mistrzostwach Świata i powołanie krośnieńskich juniorów do kadry narodowej lokują modelarstwo krośnieńskie w krajowej czołówce. Osiągnięcia sportowe są wynikiem systematycznej pracy, konsekwentnej realizacji planu szkolenia i atmosfery w środowisku modelarskim.

Niepokojące jest niewielkie zainteresowanie wśród krośnieńskiej młodzieży modelarstwem lotniczym. Wynika to nie tylko z konkurencji, jaką jest dla modelarstwa komputer i internet, ale też z mało skutecznego propagowania modelarstwa jako hobby i dyscyplina sportu. Brakuje też w krośnieńskim środowisku modelarskim instruktorów modelarskich, którzy mogliby prowadzić zajęcia w dogodnych dla dzieci terminach nie oczekując na gratyfikacje finansowe.

Poważne zaniepokojenie w środowisku wzbudza również polityka Aeroklubu Polskiego, który jest polskim związkiem sportów lotniczych. Narzucone przez AP w Warszawie obciążenia finansowe w postaci różnego rodzaju składek i opłat przekraczają możliwości Stowarzyszenia i modelarzy. W efekcie wielu modelarzy rezygnuje ze startu w zawodach, Stowarzyszenie rezygnuje z organizacji zawodów a sponsorzy wycofują się z finansowania działalności Stowarzyszenia. W tej chwili Aeroklub Polski jest największą przeszkodą w działalności modelarskiej i jej rozwoju.

Ze sprawozdania Zarządu wynika jednoznacznie, że mimo wielu trudności na jakie napotyka Stowarzyszenie w realizacji celów statutowych działalność należy kontynuować choćby po to, aby krośnieńskie środowisko modelarski miało zinstytucjonalizowaną reprezentację. Zaś zakres działalności powinien być elastycznie dostosowany do okoliczności.

Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu oceniła pozytywnie sposób prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium.

Walne Zebranie Członków wybrało nowy Zarząd:

* Jerzy Bodaszewski - Członek Zarządu,

* Adam Kopacz - Prezes Zarządu,

* Henryk Krupa - Wiceprezes Zarządu,

* Józef Półchłopek - Członek Zarządu,

* Czesław Trzemżalski - Sekretarz.

Wybrano też Komisję Rewizyjną:

* Przemysław Gunia - Sekretarz KR,

* Marek Mojak - Zastępca Przewodniczącego KR,

* Marek Tenerowicz - Przewodniczący KR.

Z dyskusji, która wywiązała się po wyborze władz Stowarzyszenia można było wyłowić kilka interesujących pomysłów dla usprawnienia działalności i poprawienia jej efektów. Najważniejsza jest jednak integracja środowiska modelarskiego i wspólne, otwarte pokonywanie trudności.

Adam Kopacz

 

 

 

Zarząd KSML pragnie podziękować wszystkim kolegom modelarzom, którzy w pierwszym, najtrudniejszym okresie organizacji Stowarzyszenia zdecydowali się zaangażować w działalność poświęcając swój czas i środki.

* Stanisławowi Guzikowi - instruktorowi modelarskiemu, Wiceprzewodniczącemu ustępującego Zarządu,

* Tadeuszowi Pelczarskiemu - zasłużonemu nestorowi krośnieńskiego modelarstwa, Członkowi ustępującego Zarządu,

* Marianowi Wasłowiczowi - właścicielowi firmy modelarskiej MODEL MAKING, Członkowi ustępującego Zarządu.

 

   

Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

ul. Żwirki i Wigury 9, 38-400 Krosno

modelarze.krosno@interia.pl

603 178 184