Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych
   
   
   

Zarząd i Komisja Rewizyjna - III kadencja

wybrane na Walnym Zebraniu Członków 23 stycznia 2015 r.

 

Zarząd

Adam Kopacz Prezes Zarządu
Jakub Krukierek Wiceprezes Zarządu
Czesław Trzemżalski Sekretarz
Maciej Bęben Członek Zarządu
Tadeusz Jurczyk Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Marek Tenerowicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Józef Półchłopek Członek
Henryk Krupa Członek

 

Zarząd KSML III kadencji

Maciej Bęben, Jakub Krukierek, Adam Kopacz, Czesław Trzemżalski i Tadeusz Jurczyk

 

 

Zarząd i Komisja Rewizyjna - II kadencja

wybrane na Walnym Zebraniu Członków 25 marca 2011 r.

Zarząd

Adam Kopacz Prezes Zarządu
Henryk Krupa Wiceprezes Zarządu
Czesław Trzemżalski Sekretarz
Jerzy Bodaszewski Członek Zarządu
Józef Półchłopek Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Marek Tenerowicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Mojak Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przemysław Gunia Członek

   
   

Zarząd i Komisja Rewizyjna - I kadencja

wybrane przez Walne Zebranie Członków 19 kwietnia 2007 r.

Zarząd

Adam Kopacz Prezes Zarządu
Stanisław Guzik Wiceprezes Zarządu
Czesław Trzemżalski Sekretarz
Jerzy Bodaszewski Członek Zarządu
Tadeusz Pelczarski Członek Zarządu
Marian Wasłowicz Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Marek Tenerowicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Mojak Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przemysław Gunia Członek

 

Zarząd KSML I kadencji

Marian Wasłowicz, Adam Kopacz, Tadeusz Pelczarski, Czesław Trzemżalski, Stanisław Guzik.

Na zdjęciu brak Jerzego Bodaszewskiego.

 

   
   

Założenia programowe

Krośnieńskiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych

  

1.      Celem działalności Krośnieńskiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych zawartym w Statucie jest:

1.1.  Politechniczne wychowywanie młodzieży przez organizowanie modelarni lotniczych i klubów, prowadzenia szkoleń i treningów.

1.2.  Umożliwienie młodzieży zdobywania wiedzy o lotnictwie i modelarstwie lotniczym.

1.3.  Podstawowe i wyczynowe szkolenie w sportach modelarskich.

1.4.  Zaopatrywanie członków Stowarzyszenia i modelarzy w klubach w niezbędny sprzęt i materiały.

1.5.  Popularyzacja lotnictwa i modelarstwa lotniczego w społeczeństwie.

1.6.  Organizowanie zawodów modelarskich, konkursów, wystaw, pokazów i innych imprez modelarskich.

1.7.  Organizowanie i finansowanie uczestnictwa członków Stowarzyszenia i modelarzy w zawodach i konkursach modelarskich.

1.8.  Konsolidacja społeczności modelarskiej w Krośnie i okolicy dla bardziej skutecznej realizacji nakreślonych celów.

1.9.   Koordynacja wszystkich działań i przedsięwzięć dotyczących modelarstwa lotniczego na Podkarpaciu.

2.      Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele poprzez:

2.1.    Organizowanie modelarni, zajęć poglądowych w szkołach, kursów i szkoleń.

2.2.   Organizowanie zawodów, konkursów, pokazów modelarskich i wystaw.

2.3.   Pozyskiwanie środków finansowych dla realizacji nakreślonych celów.

2.4.   Współdziałanie z Aeroklubem Podkarpackim i innymi organizacjami modelarskimi i lotniczymi oraz organizacjami społecznymi.

3.   Stowarzyszenie podejmować będzie ustawiczne działania popularyzujące lotnictwo i modelarstwo lotnicze jako formę zajęć pozalekcyjnych, wypoczynku, hobby i dyscyplinę sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Popularyzację prowadzić się będzie przez reklamę działalności Stowarzyszenia i innych organizacji prowadzących modelarstwo w środkach masowego przekazu i w Internecie, organizację pokazów, wystaw, zawodów modelarskich. Działania koordynować będzie Zarząd w zakresie nakreślonym przez Walne Zebranie Członków na dany okres.

4.   Stowarzyszenie pozyskiwać będzie środki finansowe od sponsorów i darczyńców wskazując na dużą rolę wychowawczą, edukacyjną i profilaktyczną wynikającą z działalności Stowarzyszenia. Stowarzyszenie uczestniczyć będzie w przetargach i konkursach dla organizacji pozarządowych zbieżnych ze statutową działalnością Stowarzyszenia.

5.   Stowarzyszenie w miarę posiadanych środków będzie organizować i współfinansować szkolenie instruktorów i sędziów modelarskich dla zapewnienia wykwalifikowanej kadry do prowadzenia modelarni i organizacji zawodów sportowych.

6.   Stowarzyszenie będzie współuczestniczyć w organizacji modelarni lotniczych w szkołach i klubach poprzez fachowe doradztwo, fizyczną i finansową pomoc oraz poprzez zapewnienie kadry instruktorskiej do szkolenia podstawowego modelarzy.

7.   Zarząd Stowarzyszenia spośród członków wyznaczy koordynatorów poszczególnych kategorii modelarskich, których rolą będzie merytoryczna i organizacyjna opieka nad grupą modelarzy z poszczególnych kategoriach.

8.   Stowarzyszenie prowadzić będzie szkolenie wyczynowe modelarzy lotniczych, organizować treningi i wyjazdy na zawody sportowe. W miarę posiadanych środków Stowarzyszenie będzie finansować lub współfinansować koszty uczestnictwa.

9.   Stowarzyszenie w miarę posiadanych środków będzie dokonywać zakupu materiałów i sprzętu modelarskiego zarówno dla szkolenia podstawowego jak i wyczynowego.

10. Stowarzyszenie organizować będzie samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami konkursy i zawody sportowe dla podnoszenia poziomu sportowego zawodników oraz wykorzystania rywalizacji sportowej jako elementu wychowawczego.

11. Stowarzyszenie w miarę posiadanych możliwości zorganizuje klub modelarski w celu zapewnienia warunków do konsolidacji środowiska modelarskiego, wymiany doświadczeń i spotkań towarzyskich.

12. Stowarzyszenie podejmie działania w celu koordynacji wszystkich przedsięwzięć dotyczących modelarstwa lotniczego na Podkarpaciu poprzez uczestniczenie w organizacji imprez modelarskich innych organizacji, doradztwa i finansowania.

13. Stowarzyszenie wystąpi o przyznanie statusu członka wspierającego Aeroklubu Polskiego w celu nawiązania współpracy i nabycia przez Stowarzyszenie praw pozwalających na realizację celów.

14. Zarząd Stowarzyszenia nawiąże kontakt z ośrodkami modelarskimi w Słowacji, na Węgrzech i Ukrainie w celu podjęcia współpracy sportowej.

15. Zarząd Stowarzyszenia przygotuje materiały w celu uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego. Decyzję ws. wystąpienia o uzyskanie statusu OPP podejmie Walne Zebranie Członków.

 

Krosno 19.04.2007 r.

   
   

Stowarzyszenie zarejestrowane

14 marca w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS zostało zarejestrowane Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych.

W tej chwili pozostaje wykonać jeszcze kilka czynności okołorejestrowych oraz dokonać wyboru władz Stowarzyszenia i opracować założenia programowe.

Walne Zebranie Członków zostanie zwołane w połowie kwietnia (19.04.2007. – czwartek ?). Założyciele i modelarze, którzy złożyli deklaracje wstępne otrzymają zaproszenia imienne z kompletem dokumentów.

Organizatorzy zapraszają również innych modelarzy i sympatyków do uczestniczenia w Zebraniu. O miejscu i terminie poinformujemy na naszej stronie.

   
   

Cel Stowarzyszenia

 

Celem działalności Krośnieńskiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych jest:

 1. Politechniczne wychowywanie młodzieży przez organizowanie modelarni lotniczych i klubów, prowadzenia szkoleń i treningów.

 2. Umożliwienie młodzieży zdobywania wiedzy o lotnictwie i modelarstwie lotniczym.

 3. Podstawowe i wyczynowe szkolenie w sportach modelarskich.

 4. Zaopatrywanie członków Stowarzyszenia i modelarzy w klubach w niezbędny sprzęt i materiały.

 5. Popularyzacja lotnictwa i modelarstwa lotniczego w społeczeństwie.

 6. Organizowanie zawodów modelarskich, konkursów, wystaw, pokazów i innych imprez modelarskich.

 7. Organizowanie i finansowanie uczestnictwa członków Stowarzyszenia i modelarzy w zawodach i konkursach modelarskich.

 8. Konsolidacja społeczności modelarskiej w Krośnie i okolicy dla bardziej skutecznej realizacji nakreślonych celów.

 9. Koordynacja wszystkich działań i przedsięwzięć dotyczących modelarstwa lotniczego na Podkarpaciu.

Stowarzyszenie realizować będzie nakreślone cele we współpracy z Aeroklubem Podkarpackim i innymi organizacjami modelarskimi i lotniczymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.

   
 

STATUT

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Krośnie.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 5

 Celem Stowarzyszenia jest:

1.       Politechniczne i sportowe wychowanie młodzieży.

2.       Poszerzanie wiedzy w zakresie modelarstwa i lotnictwa.

3.       Podstawowe i wyczynowe szkolenie w sportach modelarskich.

4.       Zaopatrywanie członków Stowarzyszenia w niezbędny sprzęt i materiały.

5.       Propagowanie modelarstwa lotniczego i lotnictwa w społeczeństwie.

6.       Propagowanie modelarstwa jako dyscypliny sportowej i aktywnej formy wypoczynku.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.       Organizowanie modelarni, zajęć poglądowych w szkołach, kursów i szkoleń.

2.       Organizowanie zawodów, konkursów, pokazów modelarskich i wystaw.

3.       Współdziałanie z Aeroklubem Podkarpackim i innymi organizacjami modelarskimi i lotniczymi oraz organizacjami społecznymi.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 7

Członkostwo:

1.       Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.       Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 8

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.       Członków Zwyczajnych

2.       Członków Wspierających

3.       Członków Honorowych.

 

§ 9

 1.       Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2.       Członkiem zwyczajnym może być także osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3.       Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4.       Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której zasługi w dziedzinie modelarstwa lub dziedzinach związanych z modelarstwem są bezsprzeczne.

5.       Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 10

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1.       Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2.       Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.

3.       Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

4.       Złożenie wniosku o kontrolę do Komisji Rewizyjnej.

5.       Wpłacania dobrowolnych składek na rzecz Stowarzyszenia.

 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1.       Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2.       Służenia radą i pomocą innym modelarzom.

3.       Czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.

 

§ 11

 1.      Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §10

2.      Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3.      Członek wspierający ma prawo wnosić o umieszczanie jego reklam na imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

  

§ 12

Członek honorowy posiada prawa określone w §11 punkt 1 i 2

 

§ 13

 1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.      Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.

2.      Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3.      Wykluczenia lub skreślenia z listy członków.

4.      Pozbawienia praw publicznych.

2.      W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3.      Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Decyzja zapada zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych.

4.      Do osób, którym odmówiono prawa przystąpienia do Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

 

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§ 14

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1.       Walne Zebranie Członków.

2.       Zarząd.

3.       Komisja Rewizyjna.

 

§ 15

 1.      Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

2.      Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

3.      Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

4.      Głosowanie tajne stosuje się w sprawach osobowych i na wniosek uprawnionego do głosowania.

 

§ 16

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzoną funkcję na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 17

 1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1.              z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2.              z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.

 

§ 18

 1.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca roku następnego.

3.      Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.      Obradami Walnego Zebrania kieruje wybierane spośród członków Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

5.      Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków. Do Prezydium Walnego Zebrania nie mogą być wybierani członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6.      O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.

7.      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 

§ 19

 Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1.       Uchwalenie statutu i jego zmian.

2.       Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

3.       Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.

4.       Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia (przewodniczącego, zarządu, komisji rewizyjnej).

5.       Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

6.       Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

7.       Rozpatrywanie odwołań członków, co do skreślenia których decyzję podjął Zarząd oraz rozpatrywanie podań tych kandydatów, którym odmówiono prawa przystąpienia do Stowarzyszenia.

8.       Ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

9.       Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

10.   Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

§ 20

 1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1.              Z własnej inicjatywy.

2.              Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

3.              Na pisemny wniosek, co najmniej piętnastu członków.

2.      Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.

3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

Zarząd

 

§ 21

 1.      Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.      Zarząd składa się z 5 do 11 członków.

3.      Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są:

  1. Przewodniczący.

  2. Zastępca przewodniczącego.

  3. Sekretarz.

4.      Jeżeli Zarząd liczy 9 lub więcej członków, może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą:

  1. Przewodniczący.

  2. Zastępca przewodniczącego.

  3. Sekretarz.

5.      Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.

6.      Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.

 

§ 22

 1.      Do zakresu działania Zarządu należy:

1.    Realizacja celów Stowarzyszenia.

2.    Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

3.    Ustalanie planu pracy i budżetu Stowarzyszenia.

4.    Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

5.    Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

6.    Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 10 000 zł.

7.    Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

8.    Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

9.    Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

10.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 23

 1.      Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczący, zastępca i sekretarz.

 

§ 24

 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.       Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2.       Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

3.       Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

4.       Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w § 20 ust. 1 pkt 2 i 3.

5.       Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.

6.       Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 25

 1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2.      2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§ 26

 W przypadkach określonych w § 24 pkt 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty, w której powinno było byc zwołane przez Zarząd.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 28

 1.      Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1.              Dobrowolne składki członkowskie.

2.              Darowizny, zapisy i spadki.

3.              Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.

4.              Dotacje.

2.      2. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku podejmuje Zarząd.

3.     3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 29

 1.      Dla ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych przekraczających kwotę 10 000 zł  wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu:

2.     2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członka Zarządu: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego lub sekretarza.

 

  

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 30

 1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.     2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.      3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

  

Krosno, dnia 25 stycznia 2007 r.

 

 

Dlaczego właśnie Stowarzyszenie ?

 

Analiza stanu podkarpackiego modelarstwa na przestrzeni ostatnich kilku lat nie napawa optymizmem.

Jeżeli przyjmiemy, że modelarstwo ma w naszym środowisku istnieć jako dodatkowy czynnik dydaktyczno – wychowawczy dzieci i młodzieży, jako alternatywa dla patologicznych zainteresowań, to warto jest poświęcić temu tematowi choćby odrobinę czasu.

 Modelarnie lotnicze w szkołach prowadzą szkolenie podstawowe, które obecnie obejmuje zaledwie ok. 40 osób. Nie są one przygotowane ani sprzętowo i materiałowo, ani poziomem kadry instruktorskiej do kontynuowania szkolenia. Młodzi, zdolni modelarze nie mają najmniejszej szansy dalszego rozwoju. Kilku z nich realizuje swoje pasje przy wsparciu indywidualnych instruktorów, zaledwie kilku. Nie sposób ocenić ilu porzuciło modelarstwo właśnie z powodu braku perspektyw rozwojowych.

 Wydaje się, że pora już zaniechać w szkoleniu modelarzy metod stosowanych w połowie ubiegłego wieku. Metod opartych na czynnikach motywacyjnych, które obecnie nie motywują i sposobów wychowawczych, które nie wychowują. I w żadnym razie nie można młodych ludzi oszukiwać, ani o jedną sekundę, o jedną listewkę, ani o jedną niespełnioną obietnicę.

Nie ma na Podkarpaciu instytucji, która w sposób kompleksowy organizowałaby i prowadziła pełny zakres zagadnień dotyczących modelarstwa. Nie ma też organizacji, która dysponowałaby lub zatrudniała instruktorów modelarskich wysokiej klasy. Stowarzyszenie ma taką szansę nie tylko ze względu na odpowiednią strukturę organizacyjną i wyraźnie określony cel działalności, ale głównie za sprawą możliwości skonsolidowania i uaktywnienia specjalistów i mistrzów modelarstwa, których na Podkarpaciu nie brakuje.

Konsolidacja środowiska modelarskiego w Regionie podzielonego przez lata na modelarzy gorszych i lepszych, swobodnie latających i sterowanych, kartonowych i plastikowych, hołubionych i izolowanych, zrzeszonych i nijakich, jest szansą na ich uaktywnienie. Uaktywnienie tych, którzy nie mieli do tej pory szansy swoją wiedzą i aktywnością się podzielić. I usunęli się do swoich prywatnych modelarni na strychach i w piwnicach. Sami dla siebie.

Być może jasno nakreślony cel Stowarzyszenia, jakim jest politechniczne i sportowe wychowanie młodzieży, popularyzacja modelarstwa i lotnictwa, organizowanie i prowadzenie modelarni, organizowanie zawodów modelarskich na przyzwoitym poziomie wyzwoli wśród braci modelarskiej inicjatywę gwarantującą realizację tych szczytnych celów. Ważne jest, aby modelarstwo tworzyli ludzie, którzy chcą a nie tylko muszą lub wietrzą w tym interes.

Wreszcie, Stowarzyszenie zajmować się będzie modelarstwem i wyłącznie modelarstwem, zatem żadna inna dyscyplina nie stanie się ważniejsza kosztem modelarstwa. Zaś pozyskane środki, zgodnie z prawem, będą mogły być przeznaczone wyłącznie na modelarstwo. Członkowie Stowarzyszenia ustalą sami w Statucie zasady, według których będą działać i dzielić środki. Z całą pewnością w sposób jawny i przejrzysty.

 Powodzenie przedsięwzięcia zależy od postawy i zaangażowania członków Stowarzyszenia.

 

Krosno 20 stycznia 2007 r.

Adam Kopacz

 

 

Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

ul. Żwirki i Wigury 9, 38-400 Krosno

modelarze.krosno@interia.pl

603 178 184